Ny leveranse til BD Vasskraft

Energi Teknikk har signert avtale om levering av komplett eletromekanisk utrustning til Engeset kraftverk for BD Vasskraft. Anlegget består av en ET Pelton ringledningsturbin designet for 320 meters fallhøyde og har en effekt på 3,2 MW. Anlegget som ligger i Gulen kommune skal settes i drift Q3-21

Energi Teknikk leverer til Kvernhuselva kraftverk

Energi Teknikk har signert kontrakt på levering av komplett elmekleveranse til Kvernhuselva kraftverk. Leveransen består av en ET Pelton ringledningsturbin som yter 3700 kW. Anlegget bygges for 362 meter fallhøyde og sluker 1,2 m3/sek. Anlegget er lokalisert i Gulen kommune. Kraftverket skal settes i drift Q2-21.

Leveranse til Sagåna kraftverk

Energi Teknikk har signert kontrakt med Sagåna Kraft AS for elektromekanisk leveranse til Sagåna kraftverk.
Anlegget ligger i Hjelmeland kommune i Rogaland. Anlegget skal produsere 3,7 MW og har en fallhøyde på 399 meter. Det skal leveres en vertikal Brekke Peltonturbin. Anlegget skal settes i drift i Q1 2021.

To leveranser til Brødrene Dahl – Øvrebø og Kupe

Energi Teknikk har signert kontrakt med Brødrene Dahl for levering av elektromekanisk leveranse til Øvrebø og Kupe kraftverk. Sluttkunde er Clemens Kraft AS.

Øvrebø kraftverk ligger i Sunnfjord kommune i Vestland. Anlegget skal produsere 3,3 MW og har en fallhøyde på 185 meter. Det skal leveres en vertikal ET Peltonturbin. Anlegget skal settes i drift i Q4 2020.

Kupe kraftverk ligger i Jølster kommune i Vestland. Anlegget skal produsere 7,7 MW og har en fallhøyde på 412 meter. Det skal leveres en vertikal ET Brekke Peltonturbin. Anlegget skal settes i drift i Q4 2020.

Leiande personell kjøper seg opp i Energi Teknikk

Carine Klemmetsen og Arild Klette Steinsvik kjøper gjennom sitt selskap ACKS AS 21 % av aksjane i E.T. Holding mens Eivind Tvedt gjennom sitt selskap E. Tvedt AS kjøper 6 % av aksjane i E.T. Holding AS som er hovudeigar i Energi Teknikk. Seljar er det serbiske vasskraftselskapet Hidroistel doo. ACKS og E. Tvedt sit no med eigarpostar i selskapet etter aksjeoverdraginga på henholdsvis 27 % og 40 %.

Vi ynskjer å satsa vidare på Energi Teknikk og trur at lokalt eigarskap saman med kompetente medarbeidarar utgjer ein verdifull ressurs for selskapet som kundane våre vil nyta godt av.

Energi Teknikk har opplevd sterk vekst dei siste åra kor selskapet blant anna no er midt i levering av nye kontrollanlegg til Leinafoss kraftstasjon for E-CO og utførelsesentreprise for bygging av Tokagjelet kraftverk for Clemens Kraft. Slike leveransar ut over ordinære elektromekaniske leveransar gjev medarbeidarane våre nye utfordringar og selskapet bygger ytterlegare kompetanse i slike leveransar.

Energi Teknikk AS har i dag 22 tilsette innanfor administrasjon, sal, teknisk, prosjektstyring og installasjon. Selskapet har levert elektromekanisk utrusting til over 160 småkraftanlegg i Noreg.

Selskapet vart etablert i 1998 og har lagt ned eit betydeleg arbeid på produktutvikling og framstår i dag som ein totalleverandør av elektromekanisk utrusting til småkraftbransjen. Bedrifta tilbyr også service- og oppgraderingsoppdrag til småkraftverk og har døgnbemanna vaktordning.

Energi Teknikk har ein solid marknadsposisjon i Noreg og marknadsutsiktene vert vurdert som aukande med stor etterspurnad etter produkt og tenester. Energi Teknikk held til i Rosendal, Kvinnherad kommune. Bedrifta omsette i 2019 for 160 MNOK og har ein ordrereserve på om lag 200 MNOK.

Carine Klemmetsen er tilsett i Energi Teknikk som leiar for sal og marknad

Arild Klette Steinsvik er tilsett i Energi Teknikk som dagleg leiar

Eivind Tvedt er tilsett som forretningsutviklar og er styreleiar i Energi Teknikk

Pressemelding, Energi Teknikk, 26.02.20

Ny kontrakt – Valedalen kraftverk

Energi Teknikk har signert kontrakt med Valen kraftverk AS for elektromekanisk leveranse til Valedalen kraftverk.

Valedalen kraftverk ligger i Kvinnherad kommune i Vestland. Anlegget skal produsere 1,15MW og har en fallhøyde på 99,5 meter. Det skal leveres en vertikal ET pelton turbin. Anlegget skal settes i drift i Q4 2020.

Ny kontrakt – Nye Utvik kraftverk

Energi Teknikk har signert kontrakt med Utvik Elektrisitetsverk for elektromekanisk leveranse til Nye Utvik kraftverk.

Nye Utvik kraftverk ligger i Stryn kommune i Sogn & Fjordane. Anlegget skal produsere 5,7MW og har en fallhøyde på 252 meter. Det skal leveres en vertikal Brekke pelton turbin. Anlegget skal settes i drift i Q4 2020.

 

2 nye kontrakter med Captiva

Energi Teknikk har signert kontrakt med Captiva for elektromekanisk leveranse til Markåni kraftverk og Ytre Oppedal kraftverk.

Markåni kraftverk ligger i Vaksdal kommune i Hordaland. Anlegget skal produsere 3,8MW og har en fallhøyde på 310 meter. Det skal leveres en vertikal pelton turbin. Anlegget skal settes i drift i Q3 2020.

Ytre Oppedal kraftverk ligger i Gulen kommune i Hordaland. Anlegget skal produsere 3,5MW og har en fallhøyde på 228 meter. Det skal leveres en vertikal pelton turbin. Anlegget skal settes i drift i Q3 2020.

2 nye kontrakter med Småkraft Utbygging AS

Energi Teknikk har signert kontrakt med Småkraft Utbygging AS for elektromekanisk leveranse til Stampaelva kraftverk og Fivelandselva kraftverk.

Stampaelva kraftverk ligger i Jondal kommune i Hordaland. Anlegget skal produsere 5,9MW og har en fallhøyde på 541 meter. Det skal leveres en vertikal pelton turbin. Anlegget skal settes i drift i Q4 2020.

Fivelandselva kraftverk ligger i Sauda kommune i Rogaland. Anlegget skal produsere 3,1MW og har en fallhøyde på 234,5 meter. Det skal leveres en vertikal pelton turbin. Anlegget skal settes i drift i Q4 2020.