4 nye kontrakter med Hywer

Energi Teknikk har signert 4 nye kontrakter for elektromekanisk leveranse til Hywer. Prosjektene som skal leveres er Tokheimselva kraftverk, Fosså kraftverk, Rysna kraftverk og Bergesåi kraftverk. Småkraft AS er prosjekteier.

Tokheimselva kraftverk ligger i Ullensvang kommune. Det skal leveres en Brekke pelton turbin på 8,4MW med 386 meter fallhøyde.

Fossåa kraftverk ligger i Vinstra kommune. Det skal leveres en Brekke pelton turbin på 8,4MW med 405 meter fallhøyde.

Rysna kraftverk ligger i Vang kommune. Det skal leveres en ET ringledningsturbin på 3,5MW med 136 meter fallhøyde.

Bergesåi kraftverk ligger i Fyresdal kommune. Det skal leveres en ET ringledningsturbin på 3,7MW med 208 meter fallhøyde.

SKL kontraherte 2 nye anlegg hos Energi Teknikk

Energi Teknikk har signert kontrakt med Sunnhordland Kraftlag AS for elektromekanisk leveranse til Jarlshaug kraftverk og Einungstølåna kraftverk.

Jarlshaug kraftverk ligger på Jarland/Haug i Samnanger kommune. Leveransen omfatter komplett elektromekanisk utrustning med en horisontal ET Peltonturbin på 1 MW og den nye generasjon ET AutoTurbin kontrollanlegg. Anlegget skal settes i drift i Q3 2021.

Einungstølåna kraftverk ligger i Valldalen i Ullensvang kommune. Leveransen omfatter komplett elektromekanisk utrustning med en vertikal ET Peltonturbin på 2,8 MW og den nye generasjon ET AutoTurbin kontrollanlegg. Anlegget skal settes i drift i Q3 2021.

 

Energi Teknikk leverer til Elde kraftverk

Energi Teknikk har signert kontrakt med Elde Kraft AS for elektromekanisk leveranse til Elde kraftverk. Anlegget ligger i Bremanger kommune i Vestland. Anlegget skal produsere 1,4 MW og har en fallhøyde på 104 meter. Det skal leveres en vertikal ET Peltonturbin. Anlegget skal settes i drift i Q3 2021.

Leveranse til Grøndalselva kraftverk

Energi Teknikk har signert kontrakt med Grøndalselva kraft AS for elektromekanisk leveranse til Grøndalselva kraftverk.
Grøndalselva kraftverk ligger i  Røldal i Ullensvang kommune. Leveransen omfatter komplett elektromekanisk utrustning til to like ET Francisturbiner på 1,7 MW hver. Anlegget skal settes i drift i Q3 2021.

Ny leveranse til BD Vasskraft

Energi Teknikk har signert avtale om levering av komplett eletromekanisk utrustning til Engeset kraftverk for BD Vasskraft. Anlegget består av en ET Pelton ringledningsturbin designet for 320 meters fallhøyde og har en effekt på 3,2 MW. Anlegget som ligger i Gulen kommune skal settes i drift Q3-21

Energi Teknikk leverer til Kvernhuselva kraftverk

Energi Teknikk har signert kontrakt på levering av komplett elmekleveranse til Kvernhuselva kraftverk. Leveransen består av en ET Pelton ringledningsturbin som yter 3700 kW. Anlegget bygges for 362 meter fallhøyde og sluker 1,2 m3/sek. Anlegget er lokalisert i Gulen kommune. Kraftverket skal settes i drift Q2-21.

Leveranse til Sagåna kraftverk

Energi Teknikk har signert kontrakt med Sagåna Kraft AS for elektromekanisk leveranse til Sagåna kraftverk.
Anlegget ligger i Hjelmeland kommune i Rogaland. Anlegget skal produsere 3,7 MW og har en fallhøyde på 399 meter. Det skal leveres en vertikal Brekke Peltonturbin. Anlegget skal settes i drift i Q1 2021.

To leveranser til Brødrene Dahl – Øvrebø og Kupe

Energi Teknikk har signert kontrakt med Brødrene Dahl for levering av elektromekanisk leveranse til Øvrebø og Kupe kraftverk. Sluttkunde er Clemens Kraft AS.

Øvrebø kraftverk ligger i Sunnfjord kommune i Vestland. Anlegget skal produsere 3,3 MW og har en fallhøyde på 185 meter. Det skal leveres en vertikal ET Peltonturbin. Anlegget skal settes i drift i Q4 2020.

Kupe kraftverk ligger i Jølster kommune i Vestland. Anlegget skal produsere 7,7 MW og har en fallhøyde på 412 meter. Det skal leveres en vertikal ET Brekke Peltonturbin. Anlegget skal settes i drift i Q4 2020.

Leiande personell kjøper seg opp i Energi Teknikk

Carine Klemmetsen og Arild Klette Steinsvik kjøper gjennom sitt selskap ACKS AS 21 % av aksjane i E.T. Holding mens Eivind Tvedt gjennom sitt selskap E. Tvedt AS kjøper 6 % av aksjane i E.T. Holding AS som er hovudeigar i Energi Teknikk. Seljar er det serbiske vasskraftselskapet Hidroistel doo. ACKS og E. Tvedt sit no med eigarpostar i selskapet etter aksjeoverdraginga på henholdsvis 27 % og 40 %.

Vi ynskjer å satsa vidare på Energi Teknikk og trur at lokalt eigarskap saman med kompetente medarbeidarar utgjer ein verdifull ressurs for selskapet som kundane våre vil nyta godt av.

Energi Teknikk har opplevd sterk vekst dei siste åra kor selskapet blant anna no er midt i levering av nye kontrollanlegg til Leinafoss kraftstasjon for E-CO og utførelsesentreprise for bygging av Tokagjelet kraftverk for Clemens Kraft. Slike leveransar ut over ordinære elektromekaniske leveransar gjev medarbeidarane våre nye utfordringar og selskapet bygger ytterlegare kompetanse i slike leveransar.

Energi Teknikk AS har i dag 22 tilsette innanfor administrasjon, sal, teknisk, prosjektstyring og installasjon. Selskapet har levert elektromekanisk utrusting til over 160 småkraftanlegg i Noreg.

Selskapet vart etablert i 1998 og har lagt ned eit betydeleg arbeid på produktutvikling og framstår i dag som ein totalleverandør av elektromekanisk utrusting til småkraftbransjen. Bedrifta tilbyr også service- og oppgraderingsoppdrag til småkraftverk og har døgnbemanna vaktordning.

Energi Teknikk har ein solid marknadsposisjon i Noreg og marknadsutsiktene vert vurdert som aukande med stor etterspurnad etter produkt og tenester. Energi Teknikk held til i Rosendal, Kvinnherad kommune. Bedrifta omsette i 2019 for 160 MNOK og har ein ordrereserve på om lag 200 MNOK.

Carine Klemmetsen er tilsett i Energi Teknikk som leiar for sal og marknad

Arild Klette Steinsvik er tilsett i Energi Teknikk som dagleg leiar

Eivind Tvedt er tilsett som forretningsutviklar og er styreleiar i Energi Teknikk

Pressemelding, Energi Teknikk, 26.02.20